Розова Коледа

Розова Коледа в mömax – Участвай в играта

Коя стая искаш да преобразиш у дома? Може би спалнята ти плаче за ново легло и матрак или холът така силно се нуждае от любимия ти зелен диван? А защо не допълниш визията с модерен лампион и мекичък килим? Ей така, да ти е по-уютно за празниците. Ако пък ТИ ще бъдеш домакин на тазгодишните празнични преяждания, сме сигурни, че с нова трапезария ще заблестиш пред гостите.

Е, познай какво? Изборът е твой.

 


Накратко правилата на играта са:


1| Пазарувай на стойност над 30 лв. в периода 28.11 – 18.12 във физическите магазини на Mömax или онлайн

2| Сподели ни във формата по-долу коя стая у дома искаш да преобразиш.

3| Регистрирай кода от касовата бележка или номера на онлайн поръчката си до 18.12 и попълни нужните данни, за да можем да се свържем с теб, ако те изтеглим като победител

4| Ще подарим обзавеждане на стойност 3000 лв. на един победител, изтеглен на случаен принцип на 19.12.2022

 

Пълни условия

Запиши се за участие:

Играта приключи. Победител е Станимира Стойнова, гр. Варна.

Честито!!!


ПРАВИЛА НА ИГРАТА „РОЗОВА КОЛЕДА С MÖMAX“ („ИГРАТА“)

Правила:

  1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
   1.1 Играта се организира и провежда от Мьомакс България ООД със седалище и адрес за кореспонденция гр. София 1331, бул. Европа №441, ЕИК 175132390, тел. 0700 196 99 (“Организатор”).

  1.2. С участието си в Играта участникът заявява, че е запознат с настоящите Правила и се съгласява да спазва същите, както и промените към тях, приети по реда на т.1.4 по-долу.

  1.3. Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на уебстраницата www.moemax.bg/rozova-koleda

  1.4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Правилата, като се задължава да оповести промяната на www.moemax.bg/rozova-koleda

  1. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
   2.1. Играта започва в 00:00 часа на 28.11.2022 г. и продължава до 23:59 часа на 18.12.2022 г.
   2.2. Играта се провежда на територията на Република България, в специално създадената за целта на играта уебстраница www.moemax.bg/rozova-koleda
  2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
   3.1. В Играта може да участва всяко физическо лице с местоживеене в България.
  3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
   4.1. Участието на първото ниво в Играта е обвързано с осъществяване на покупка на стойност с включен ДДС 30 (тридесет) лева или повече във физически магазин mömax на територията на България или в онлайн магазин www.moemax.bg.
   4.2. На второ ниво участникът в Играта трябва да попълни форма за участие, намираща се на www.moemax.bg/rozova-koleda, и да регистрира номер на касова бележка или номер на онлайн поръчка, за да се включи в разпределянето на наградите.

 

 

 

 

 


4.3. Един регистриран номер на касова бележка/онлайн поръчка се счита за едно участие в Играта.

4.4. Един участник може да участва в Играта с неограничен брой реални номера на касови бележки или онлайн поръчки, стига покупките да са осъществени в периода 28.11.2022 г.-18.12.2022 г.

 1. НАГРАДА

  5.1 Наградата в Играта е 1 (един) брой ВАУЧЕР ЗА ПАЗАРУВАНЕ в mömax за обзавеждане на дома на стойност 3000 (три хиляди) лева с ДДС и с валидност 30 (тридесет) дни след връчването му („Наградата“).

 2. МЕХАНИЗЪМ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДАТА

6.1 Право на участие за спечелването на Наградата имат само регистрирани по реда на т.4 по-горе участници.

6.2. Определянето на печелившия участник се осъществява на случаен принцип сред регистрираните участници, които отговарят на условията за участие в Играта съгласно т. 4 по-горе.
6.3. В случай че спечелилият участник е лице под 18 год. възраст, Наградата се връчва на законния му представител (родител, попечител/настойник).
6.4. Наградата е лична, не може да бъде преотстъпвана или заменяна и няма паричен еквивалент.
6.5. Спечелилият Наградата участник ще бъде оповестен публично на уебстраницата www.moemax.bg/rozova-koleda и на фен-страницата на Организатора в социалната мрежа Фейсбук не по-рано от 19.12.2022 г. и не по-късно от 20.12.2022 г. За връчване на Наградата Организаторът ще се свърже със спечелилия участник на посочените от същия във формата за участие в Играта e-mail адрес и телефон. Организаторът не носи отговорност за предоставен грешен e-mail адрес и/или телефон от страна на участника.

6.6. Не се допуска замяна на Наградата за алтернативни такива или за паричната й  равностойност.

6.7. Във връзка с изискванията на чл. 38, т. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) участникът, спечелил Наградата, респективно, законният представител на участника, ако участникът е под 18 год. възраст, се задължава преди получаване на Наградата, но не по-късно от 5 (пет) дни след оповестяването на името на спечелилия участник на уебстраницата www.moemax.bg/rozova-koleda, да предостави на Организатора данни за трите си имена по лична карта и единния си граждански номер. При отказ от предоставяне или при непредоставяне в посочения срок на данните съгласно предходното изречение спечелилият участник губи правото да получи Наградата. В такъв случай Наградата се разпределя на случаен принцип сред останалите участници в Играта, регистрирани по реда на т.4 по-горе. В случай че и следващият изтеглен на случаен принцип участник, който спечели Наградата, откаже или не предостави в срок изискуемите от чл. 38, т. 14 от ЗДДФЛ данни,  процедурата се прилага многократно до момента, до който спечелил Наградата участник предостави на Организатора изискуемите данни.

6.8. При невъзможност на Организатора да се свърже със спечелилия Наградата участник на посочените от същия във формата за участие в Играта e-mail адрес и телефон, както и в случай, че Наградата не бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни след оповестяването на спечелилия участник на уебстраницата www.moemax.bg/rozova-koleda, Наградата се разпределя на случаен принцип сред останалите участници в Играта, регистрирани по реда на т.4 по-горе. Участник в Играта, спечелил Наградата и непотърсил я в срока по предходното изречение, губи право да участва в допълнителното разпределение на непотърсените награди.

 1. ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ ПОСРЕДСТВОМ ВАУЧЕРА ПО Т.5 ОТ ПРАВИЛАТА

7.1. Участникът, спечелил Наградата, трябва да извърши покупка във физически магазин mömax на територията на България или в онлайн магазин www.moemax.bg в срок до 30 (тридесет) календарни дни от връчването на ваучера. След тази дата ваучерът ще бъде деактивиран и покупка няма да бъде възможна.

7.2. Покупката на стоки чрез ваучера за Наградата трябва да се извърши еднократно и наведнъж за цялата сума, като приложими ще са актуалните към момента на извършване на покупката крайни продажни цени на артикулите, обозначени върху етикетите във физическите магазини mömax на територията на България, респективно, на сайта www.moemax.bg. Ако покупката надхвърли стойността на ваучера, разликата до стойността на покупката е за сметка на спечелилия. Ако сумата на покупката не достигне стойността на ваучера, Организаторът няма задължение да възстанови на спечелилия разликата между продажната цена и стойността на ваучера.

7.3. При покупката на стоките важат „Общите условия за покупко-продажба на стоки и услуги от мебелни магазини mömax“ 

7.4. Организаторът няма задължение да заплаща за своя сметка допълнителни разходи, свързани с транспорт, разнасяне и монтаж на стоката. Ако спечелилият Наградата участник желае да се възползва от една или повече от тези услуги („Транспорт“, „Разнасяне“ или „Монтаж“), то спечелилият Наградата участник трябва да заплати тези разходи за своя сметка или да ги включи в общата стойност на извършената посредством ваучера покупка.

7.5. За услугите „Транспорт“, „Разнасяне“ и „Монтаж“ се прилагат „Общите условия за покупко-продажба на стоки и услуги от мебелни магазини mömax“ 

 1. 8. ОТГОВОРНОСТ
  1. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.
  8.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на уебстраницата www.moemax.bg/rozova-koleda. Измененията и/или допълненията влизат в сила от деня на публикуването им.
 2. 9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  1 Организаторът се задължава да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците в Играта, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
 3. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
  10.1 Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.1 от Правилата, в случай че констатира злоупотреби или нарушаване на Правилата или при настъпване на форсмажорни обстоятелства.

27.11.2022 г.

гр. София

© 2024 mömax Онлайн магазин от Stenik