Празнувай с нас 5 години Momax България

УЧАСТИЕТО В ТОМБОЛАТА ПРИКЛЮЧИ! 
Благодарим на всички участници!


КЪМ ПЕЧЕЛИВШИТЕ


Условия:


1| в периода 08.06 – 30.06.2022 г. направи покупка на стойност над 50 лв онлайн, или във физически магазин на Momax

2| регистрирай касовата бележка от своята покупка или номера на своята онлайн поръчка на www.moemax.bg до 30.06.2022 г.

 


Печеливши:


1 бр. ваучер за пазаруване на стойност 1000 лв.

печели: Мирослава Андреева, гр. Варна

 

2 бр. ваучер за пазаруване на стойност 500 лв.

печелят:

1. Ивона Ловрич, гр. София
2. Илияна Пирпирова, гр. София

1 бр. Сет за коктейли

печели:

Полина Шакаданова, гр. София

1 бр. Градински сет

печели:

Ивелина Чучаркова‐Пигова, гр. Варна

 

 

 

 

 

Пълни условия на играта:


1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

1.1 Играта се организира и провежда от Мьомакс България ООД със седалище и адрес за кореспонденция гр. София 1331, бул. Европа №441, ЕИК 200197304 , тел.0700 196 99 (“Организатор”).

1.2. С участието си в тази игра клиентът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила и се съгласява да спазва тези правила, както и промените към тях, приети по реда на т.1.4.

1.3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта на уебстраницата www.moemax.bg/tombola

1.4. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като се задължава да оповести промяната на www.moemax.bg/tombola

2. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА

2.1. Томболата започва официално на 06.06.2022 г. и ще продължи до 23:59 часа. на 30.06.2022 г.

2.2. Томболата се провежда на територията на Република България, в специално създадената за целта на играта уеб страница www.moemax.bg/tombola

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. В томболата може да участва всяко физическо лице с местоживеене в България.

4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

4.1. Участието на първото ниво е обвързано с осъществяване на покупка на стойност 50 лв или повече във физически магазин Momax, или в онлайн магазин www.moemax.bg.

4.2. На второ ниво участникът трябва да попълни форма за участие, намираща се на www.moemax.bg/tombola и да регистрира номер на касова бележка или номер на онлайн поръчка, за да се включи в тегленето на наградите.

!!! Ако на касовата бележка липсва посочения в образеца номер, моля регистрирайте номера на договора, с който разполагате.

 

4.3. Един регистриран номер на касова бележка/онлайн поръчка се счита за едно участие.

4.4. Един участник може да участва с неограничен брой реални номера на касова бележки или онлайн поръчки, стига покупките да са осъществени в периода 06.06-30.06.2022 г.

5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

5.1 Наградите са:

  • 1 бр. ваучер за пазаруване на стойност 1000 лв.
  • 2 бр. ваучера за пазаруване на стойност 500 лв.
  • 1 бр. Градински сет
  • 1 бр. Сет за коктейли

6. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1 Разпределението на наградите се осъществява на случаен принцип от всички регистрирали се участници.

6.2. Право на участие в разпределението на наградите имат само регистрирани по реда на т.4 от Официалните правила участници.

6.3. В случай че спечелилият участник е лице под 18 год. възраст, наградата се връчва на законния му представител (родител, попечител/настойник).

6.4. Наградата е лична, не може да бъде преотстъпвана или заменяна и няма паричен еквивалент.

6.5. Победителите са избрани на лотариен принцип чрез специализиран софтуер. Победителите ще бъдат оповестени публично на уеб страницата на играта www.moemax.bg/tombola и на фен-страницата на Организатора във социалната мрежа Фейсбук в рамките на 1 (един) ден след тегленето и потърсени от Организатора, чрез подадения от участника e-mail адрес и телефон, за получаване на наградата.

6.6. Не се предлагат алтернативни награди или парично съответствие на обявените награди.

6.7. Награда, непотърсена в срок от 2 (две) седмици след края на играта и обявяването на печелившия, автоматично се разпределя на лотариен принцип сред останалите участници в играта, регистрирани по реда на т.4 от Официалните правила. Участниците в играта, спечелили награда и непотърсили я в срок, посочен в т.6.7 губят правото да участват в допълнителното разпределение на непотърсените награди.

7. ОТГОВОРНОСТ

7.1. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.

7.2. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на уеб страницата на играта www.moemax.bg/tombola Измененията и допълненията (според случая) влизат в сила от деня на публикуването им.

8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът на играта поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците в играта. С участието си в играта се счита, че клиентът дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат използвани за търговски цели на Мьомакс България ООД. Базата данни за всички клиенти ще бъде обработвана при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.1 от Официалните правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства.

© 2022 mömax Онлайн магазин от Stenik