Общи условия за покупко-продажба във физически магазини mömax

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. mömax е „МЬОМАКС БЪЛГАРИЯ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Връбница”, бул.„Сливница” № 441, ЕИК 200197304, ИН по ЗДДС BG200197304, тел.  0700 196 99, електронна поща: [email protected]

 2. Мебелни магазини mömax са всички магазини от търговска верига mömax, чрез които се осъществява продажба на стоки и извършване на услуги, свързани с предлагания в магазините асортимент.

 3. Данните на Клиента се отразяват в Договор за покупко-продажба, наричан Договора.

 4. Договорът влиза в сила в момента, в който mömax получи плащане по него.

 5. Към Договора се прилага спецификация с описание за вида на стоката и/или услугата, количество, единична цена, обща стойност и други

 6. mömax е длъжно да предаде стоката/извърши услугата, само след заплащане на пълния размер на цената в срока по Договора и при спазване на настоящите Общи Условия (ОУ).

 7. При предаването на стоката от служител или представител на mömax се подписва приемо-предавателен протокол (ППП), а когато стоката се купува от зона на самообслужване, платежния документ е доказателство за нейното предаване.

II. ТРАНСПОРТ, РАЗНАСЯНЕ И МОНТАЖ НА СТОКИ

 1. Допълнителни разходи, свързани с транспорт, разнасяне и монтаж на стоката, не са включени в продажната й цена. Те са посочени подробно в Ценоразпис на услугите на mömax.

 2. Услугите транспорт, разнасяне и монтаж се извършват по график, предварително съгласуван с Клиента. Незаявени предварително от Клиента услуги не се извършват.

 3. При неточни данни, предоставени от Клиента, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на Клиента на адреса в уговорения час, както и при невъзможност за разнасяне на стоката поради причини, независещи от mömax като, но не само: препятствия до и на входа на сградата, тесни входове, стълбища, коридори, асансьори и др., които не позволяват извършване на услугата разнасяне, стоката се връща и остава в складовете на mömax, и Клиентът дължи разходите по изнасяне на стоката, транспорт до склад на mömax и съхраняването на стоката до нейното получаване, съгласно Ценоразпис на услугите на mömax.

 4. Транспорт се извършва до посочения от Клиента адрес, като получаването на стоката се извършва пред отворените врати на превозното средство.

 5. Разнасяне на стоката се извършва до посоченото от Клиента помещение.

 6. Монтаж се извършва в помещение, отговарящо на следните изисквания: завършени строително-ремонтни дейности, положена подова настилка, чиято денивелация в зоната на разполагане на обзавеждането да не е по-голяма от 1см/1л.м., наличие на електрозахранване и осветление в помещението. Клиентът гарантира, че на местата за монтаж няма електро, ВиК или други инсталации, които биха се повредили при извършване на монтажните работи. mömax не носи отговорност за повреди по такива причини. За монтаж на кухни изискванията се предоставят от mömax преди сключване на Договора и са приложение към Договора.

 7. При неизпълнени изисквания за монтаж в определения ден или отказан монтаж по вина на Клиента, той дължи на mömax неустойка, чийто размер е определен в ценоразпис на услугите на mömax.

 8. mömax не извършва монтаж на стока, която не е закупена от mömax и не извършва преустройство на закупените мебели.

 9. Когато монтажът се извършва от Клиента или от трето лице, то е длъжно, преди монтажа да прегледа внимателно всички части и детайли за дефекти и ако има такива, да не ги монтира.

 10. Инструкциите на производителя за монтаж и употреба на стоката са задължителни.

 11. Рекламации за явни недостатъци на монтажа се правят веднага, на място, и се отбелязват в Протокол. В противен случай се счита, че Клиентът е приел монтажа без възражения.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ

 1. Начини на плащане: в брой; с банкова карта; e-Pay; EasyPay; с наложен платеж при доставка от куриер; с moemax ваучер; чрез използване на услугите на кредитна компания, с която mömax има сключен договор или по банков път. Фактура се издава в 5 (пет) дневен срок от плащането, съгласно ЗДДС.

 2. Когато стоката не е налична в склад на mömax, Клиентът извършва авансово плащане на цялата сума или на част от нея. Когато Клиентът заплаща аванс по банков път, Договорът влиза в сила от датата на постъпване на сумата по сметката на mömax и срокът за изпълнение на задълженията на mömax по този договор се удължава с броя на дните от датата на сключването на Договора до датата на постъпване на пълния размер на аванса в сметката на mömax.

 3. При плащане с ваучер, се прилагат следните условия: Ваучерът е валиден за еднократна покупка с придружаващ касов бон и печат на mömax, Ваучерът не може да бъде разменян за левовата му равностойност, При продажба с по-голяма стойност от тази на ваучера, разликата се доплаща от Клиента, а при по-малка стойност, разликата не се възстановява от mömax.

 4. При използване на услугите на кредитна компания, служител на mömax представя на Клиента изчерпателна информация за условията за сключване на договор за потребителски кредит (финансиране), клаузите му, възможните схеми и начини за погасяване на кредита и размера на погасителните вноски за всяка от схемите. Във връзка с финансирането се сключва анекс към съответния Договор.

IV. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ. ГАРАНЦИИ

 1. Клиентът има право да иска отстраняване на недостатъци от или за сметка на mömax. Недостатъците се констатират при получаване на стоката чрез отбелязване в ППП или в рамките на гаранционния срок. За предявената рекламация се съставя протокол за рекламация, който се вписва в регистър на предявените рекламации.

 2. mömax не отговаря за недостатъци на стоката, които са били известни на Клиента при продажбата. При продажбата на мостри и стоки с недостатъци, недостатъците на стоката се описват.

 3. В случай, че Клиентът установи недостатъци след приемането на стоката, които не е могъл да констатира при обикновения ù оглед, той има право да иска ремонтирането или замяната ù, ако ползването ù в този вид е невъзможно. mömax изпълнява рекламацията, ако Клиентът е действал добросъвестно и е изпълнил точно предписанията на производителя. Клиентът следва да прояви добросъвестност при доказване причините за недостатъците/повредите в стоката.

 4. Рекламации се извършват съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и могат да бъдат предявявани в рамките на работното време на място във всеки филиал на mömax, на тел. 0700 188 66, на [email protected] или на www.moemax.bg.

 5. „Стандартна гаранция“ е предоставената от mömax гаранция на стоки, описана в т. 29 и т. 30 от настоящите ОУ. Когато стоката е с гаранционна карта, срокът и условията на гаранцията са посочени в нея.

 6. Когато стоката не се използва за професионална/търговска дейност и когато за нея няма гаранционна карта, гаранцията се поема от mömax на територията на Р. България в законовия срок от 24 (двадесет и четири) месеца и тече от приемането на стоката от Клиента. mömax се задължава да отстрани недостатъците в рамките на един месец от предявяване на рекламацията. Потребителят има право да избира между ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избранията метод налага неразумни разходи за mömax, като се вземат предвид стойността на стоката, значимостта на несъответствието и др. Отстраняване на рекламация е безплатно за потребителя, без разходи за труд, материали, експедиране и значителни неудобства за него. След изтичане на един месец за ремонт и ако потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на намаляване на цената или разваляне на договора и възстановяване на платената сума. Потребителят не може да претендира за връщане на заплатената сума или намаляване на цената, ако стоката е заменена с нова или е поправена в рамките на един месец. Когато в рамките на две години са извършени три ремонта на една и съща стока и е налице ново значително несъответствие, Договора се разваля и заплатената сума се връща. Срокът спира да тече  с времето, необходимо за поправка или замяна или за постигане на споразумение. Договорът не се разваля при незначително несъответствие.

 7. Срокът на гаранция за купувачите, които не са потребители по смисъла на ЗЗП, е 12 (дванадесет) месеца, освен ако не бъде уговорено друго.

 8. mömax не поема гаранционно обслужване при: използване и/или съхранение на стоката небрежно или неправилно, или не по предназначение; неизпълнение на приложената към стоката инструкция за монтаж и експлоатация; разглобяване, ремонт и/или модернизация на стоката от неупълномощени за това лица или монтаж на допълнителни модули; умишлено въздействие върху стоката с цел нанасяне на щети от Клиента или други лица /вандализъм/; повреди, предизвикани от природни бедствия, аварии на инсталации и/или пожар и друга непреодолима сила; повреда вследствие на транспортиране от неупълномощени лица, както и при обикновено износване.

 9. При рекламация Клиентът задължително представя документи, удостоверяващи покупката – касова бележка, фактура, протокол или други документи (гаранционна карта и др.)

 10. mömax не носи отговорност за пропуснати ползи по време на отстраняване на рекламации, извършени в едномесечния срок.

V. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 1. В срок от 2 (два) календарни дни от сключване на Договора за покупко-продажба, Клиентът може да го прекрати, ако не е съгласен с условията по него, като в този случай mömax се задължава да върне на Клиента внесения аванс.

 2. В случай, че Договора не може да бъде изпълнен по независещи от mömax причини, mömax има право в срок от 7 (седем) календарни дни от сключването му да го развали или да бъде изготвено допълнително споразумение. Ако не бъде сключено споразумение, mömax съставя протокол за причините за невъзможност за доставка на конкретната стока и с подписването му, Договора се счита за прекратен, а заплатената от Клиента сума му се връща.

 3. При невъзможност на Клиента да приеме стоката или услугата на уговорената дата, той е длъжен да уведоми moemax поне 3 (три) календарни дни преди насрочената дата.

 4. Клиентът е длъжен да заплати и да приеме стоката в срок до 7 (седем) календарни дни след определената дата в Договора. В противен случай, Клиентът дължи на mömax разноски за съхранението на стоката в размер на 0,1 % от стойността ù за всеки ден забава, но не повече от 6 % от стойността ù.

 5. В случай че Клиентът не плати изцяло или не приеме стоката в срок до 70 (седемдесет) календарни дни, считано от определената в Договора дата за доставка, разнасяне и/или монтаж, Договорът се прекратява и стоката остава собственост на mömax. Клиентът дължи неустойка в размер на заплатения от него аванс.

 6. Когато mömax не достави и предаде стоките в срока, определен в договора и съгласно настоящите ОУ, клиентът изисква от mömax доставката и предаването на стоките да бъде извършена в допълнително определен срок, който се предлага на клиента от mömax и се определя в зависимост от обстоятелствата. Ако mömax не достави и предаде стоките в този допълнително определен срок, клиентът има право да развали договора. При разваляне на договора за продажба mömax е длъжен да възстанови на клиента без неоправдано забавяне всички суми, платени по договора.

 7. При забавяне на предаването на стоката по вина на mömax с повече от 5 (пет) календарни дни от договорената дата, mömax дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на стоката за всеки ден забава, но не повече от 6 % от стойността на стоката. Конкретният размер на неустойката се изчислява към момента на предаване на стоката. Плащането на неустойката се извършва до пет работни дни след изчисляване на размера съответно след достигане на максималния размер от 6%.

 8. При забава на плащането на дължимата сума в определения срок, Клиентът дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на стоката за всеки ден забава до окончателното ù заплащане, но не повече от 6 % от стойността ù. Конкретният размер на неустойката се изчислява към момента на окончателното плащане на дължимата сума. Плащането на неустойката се извършва до пет работни дни след изчисляване на размера съответно след достигане на максималния размер от 6%, но преди получаване на стоката.

 9. mömax не носи отговорност при невъзможност закупената стока да преминава през вратите, коридорите, стълбището на жилището или сградата, в която се намира то.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

 1. „Ние, от „МЬОМАКС БЪЛГАРИЯ” ООД - администраторът на сайта https://www.moemax.bg - ще използваме Вашите лични данни единствено за целите на изпълнение на договора за доставка на стоки, по който Вие сте страна, в това число и когато поръчвате стоки от нашия сайт https://www.moemax.bg, както и за целите на последващ контакт с Вас, ако сте избрали да се свържете с нас на някои от нашите телефони или на имейла ни - [email protected]. Не събираме и не обработваме повече или други видове лични данни, отколкото са ни необходими за изпълнение на посочените в Политика за поверителност на уебсайт https://www.moemax.bg цели. Ще използваме личните данни съгласно посоченото в Политика за поверителност на уебсайт https://www.moemax.bg, освен ако сте ни дали Ваше изрично съгласие за друг вид употреба на личните Ви данни, като например чрез изрична декларация за съгласие за изпращане на маркетингови съобщения.

 2. mömax може да променя настоящите ОУ по всяко време и да ги публикува на сайта си: www.moemax.bg, като за целта уведомява Клиента, страна по неизпълнен договор, на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция. В случай, че по някаква причина Клиент не бъде успешно уведомен за промяната на ОУ, тази промяна не обвързва този Клиент. В случай, че към момента на промяна на ОУ, mömax има сключен договор с Клиент, чието изпълнение не е приключило с предаване на вещта и плащане на цената, то Клиентът има правото, по собствена преценка, или да се откаже от договора без да посочва причина за това и без да дължи обезщетение/неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението ОУ. Изпълнение по предходното изречение означава всяко задължение на mömax, съгласно разпоредбите на тези ОУ, зависещо от mömax. Клиентът упражнява правото си на отказ от Договора като изпраща до mömax писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението за промяна на ОУ.

 3. За всички неуредени с настоящите ОУ случаи се прилага действащото към момента законодателство в Р. България.

© 2021 mömax Онлайн магазин от Stenik