Политика относно защитата на лицата, подаващи сигнали или оповестяващи информация за нарушения в “МЬОМАКС БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК: 200197304, и със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Връбница”, бул. “Сливница” № 441

 

 1. Въведение. Цели на политиката.

Разбирайки важността на спазването на изискванията на европейското и българското право в цялост и по-специално в сферите, посочени в Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (Закона) и следвайки изискванията на закона, “МЬОМАКС БЪЛГАРИЯ” ООД предоставя на всички лица, имащи по силата на Закона правото да подават сигнали за извършени нарушения, сигурен канал, чрез който могат да осъществят вътрешно сигнализиране, както и им гарантират пълна защита съгласно изискванията на Закона, позволяваща сигнализиране без каквото и да е притеснения за негативни последици, в случай на добросъвестно сигнализиране. В същото време “МЬОМАКС БЪЛГАРИЯ” ООД ще осигури защита в рамките на закона на всеки потенциално засегнат от подадени сигнали и ще приложи законовите мерки срещу злоупотреба със сигнализирането и срещу използване  на механизмите на сигнализиране за набедяване, клевета или други неправомерни цели.

В процеса на сигнализиране “МЬОМАКС БЪЛГАРИЯ” ООД ще спазва всички изисквания на приложимото законодателство. Пълна информация за изискванията на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения може да бъде открита на този линк: https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137231156

 

 1. Кой може да подава вътрешни сигнали?

Каналът за вътрешно сигнализиране може да бъде използван от всеки, който в работен контекст е узнал за извършено или предстоящо нарушение, по какъвто и да е начин свързано с “МЬОМАКС БЪЛГАРИЯ” ООД. Конкретни примери за лица, които могат да сигнализират са: работници или служители; други лица, полагащи наемен труд, независимо от начина на заплащане; външни консултанти или изпълнители, доброволци или стажанти, съдружници, членове на управителни органи, кандидати за работа, бивши работници и служители и др.

Защита по реда на Закона могат да ползват и всички, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал, както и тези, които са свързани със сигнализиращото лице. “МЬОМАКС БЪЛГАРИЯ” ООД стриктно ще следи по никакъв начин да не се допусне нито сигнализиращото лице, нито свързаните с него лица или подпомагащи го да бъдат подложени на каквито и да е репресивни ответни действия поради сигнализирането. Такава защита ще се прилага и по отношение на юридическите лица, с които сигнализиращото е свързано в работен контекст.

 

 1. За какво може да се сигнализира?

Каналът за сигурно вътрешно сигнализиране може да бъде използван за подаване на сигнали за: 

 • нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към Закона актове на Европейския съюз в областта на:
  • обществените поръчки;
  • финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
  • безопасността и съответствието на продуктите;
  • безопасността на транспорта;
  • опазването на околната среда;
  • радиационната защита и ядрената безопасност;
  • безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
  • общественото здраве;
  • защитата на потребителите;
  • защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
  • сигурността на мрежите и информационните системи;
 • нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз;
 • нарушения на правилата на вътрешния пазар включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;
 • нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;
 • извършено престъпление от общ характер, за което ситгнализиращият е узнал във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения;
 • правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
 • трудовото законодателство;
 • законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

За всички сигнали, които не попадат в гореизброените сфери или, за които по закон не може да се подават сигнали по този ред, няма да се образува производство за вътрешна проверка, но, ако бъдат добросъвестно подадени такива сигнали “МЬОМАКС БЪЛГАРИЯ” ООД се ангажира, че няма да допусне каквито и да е ответни репресивни действия срещу подателя на сигнала.

 

 1. Кога законът пази лицата, подаващи сигнали?

Лицата, които подават сигнали за нарушения, получават защита като такива при едновременното спазване на следните условия:

 • Сами са стигнали до научаването на оповестената информацията за нарушението, а не посредством заявления от страна на друго лице;
 • Към момента на подаване на сигнала разполагат с реални и разумни основания да смятат, че оповестената от тях информация за нарушение е истинна и попада в обсега на Закона;
 • Сигналът е подаден по реда за вътрешно сигнализиране общ за “АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ” ООД и “МЬОМАКС БЪЛГАРИЯ” ООД.

Подателят на сигнал следва да се идентифицира, като “МЬОМАКС БЪЛГАРИЯ” ООД стриктно ще гарантира самоличността на сигнализиращото лице да не може да бъде узната от лицето, срещу което е подаден сигнал.  Съгласно Закона, няма да бъде образувано производство по анонимни сигнали. Въпреки това, всяко лице, които анонимно, но добросъвестно е подало сигнал при спазване на законовите изисквания, ще получи пълната защита съгласно закона и няма да бъде по какъвто и да е начин санкционирано.

 

 1. Как ще бъдат защитени подателите на сигнали?

“МЬОМАКС БЪЛГАРИЯ” ООД взима всички необходими мерки, за да възпрепятстват прилагането под каквато и да е форма на репресивни ответни мерки срещу сигнализиращо лице за подаден сигнал за нарушение.

“МЬОМАКС БЪЛГАРИЯ” ООД не толерира и ще пресича всякакви практики, противоречащи на Целите на настоящата Политика и на Закона, които биха имали за цел или резултат да навредят на сигнализиращото лице. Такива недопустими практики включват, но не се изчерпват до:

 • Възпрепятстването и опитите за възпрепятстване на подаването на сигнали;
 • Извършването на всякакви ответни действия срещу лице, подало сигнал с цел отмъщение (законът посочва неизчерпателен списък на възможните действия, които са забранени);
 • Нарушаването поверителността относно подаващите сигнали лица;
 • Разгласяването на невярна информация относно Защитата на лицата подаващи сигнали за нередности.

Всеки, който извърши подобни действия ще бъде санкциониран от страна на “МЬОМАКС БЪЛГАРИЯ” ООД с цялата строгост на закона и вътрешнофирмената документация.  

В случай на съдебен или административноправен процес, в който лице твърди, че е било обект на ответни действия, то лицето се ползва от защита, но трябва да бъде доказано, че тези действия са реакция именно на подаден от него сигнал. Не следва да се приема, че ответното действие е извършено като реакция на подаден от лицето сигнал, ако преценката на всички обстоятелства сочи, че за прилагането на мярката наложилото я лице има друго законно основание.

Сигнализиращите лица няма да бъдат държани отговорни за придобиването на информацията, за която е подаден сигналът или за достъпа до нея, при условие че това придобиване или този достъп не съставлява самостоятелно престъпление. Също така те няма да бъдат държани отговорни за нарушаване на ограниченията за разкриване на информация, при условие че са имали основателни причини да считат, че подаването на сигнал или публичното оповестяване на информацията е било необходимо за разкриване на нарушението. 

Когато срещу някого има образувано дело във връзка с подаден от него сигнал или публично оповестена информация, то има право да поиска прекратяване на това производство, ако е имало основателна причина да предполага, че подаването на сигнала или публичното оповестяване на информацията са били необходими за разкриване на нарушение.

 1. Запазена ли е в тайна самоличността на сигнализиращите?

Самоличността на лицето, подало сигнал (включително анонимен) няма да бъде разкривана на лица, неоторизирани за обработка на сигналите, освен то не е дало изрично съгласие за това. Такава информация обаче може да бъде предоставяна за целите на разследване на националните органи, когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от действащото законодателство с оглед защитата на правата на засегнатото лице.

 1. Как се обработват лични данни в процеса на сигнализиране?

Всяко обработване на лични данни във връзка със сигнализирането се извършва в съответствие със законодателството на България и ЕС и правилата на “МЬОМАКС БЪЛГАРИЯ” ООД.  

 1. Условия и ред за подаване на сигнали

Сигналът се подава чрез описания по-долу канал.

Сигнал може да се подаде писмено, включително чрез електронна поща, или устно.

8.1. Подаване на писмен сигнал

Писмен сигнал се попълване на формуляр съгласно образеца, посочен накрая на тази политика. Той следва да бъде изпратен на следната електронна поща: [email protected]

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

8.2.Подаване на устен сигнал

Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона на следния номер 0893565798; или чрез лична среща. Когато сигналът се подава чрез лична среща, сигнализиращото лице следва да съгласува момента на срещата по телефона. Устният сигнал се документира чрез попълване на протокол. Сигнализиращото лице има възможност да подпише протокола.

Ако сигналът не отговаря на законовите изисквания, на сигнализиращото лице ще бъде изпратено съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности и то следва да ги отстрани в 7-дневен срок. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице и проверка няма да бъде извършена.

Всеки сигнал ще бъде проверен за неговата достоверност и няма да бъдат разгледани  сигнали, които не попадат в обхвата на закона, както и сигналите, съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, ще бъдат върнати на подателя с указание за поправка на твърденията.

 1. Ред за обработване на сигналите

След като сигналът бъде получен, в 7-дневен срок ще бъде изпратено потвърждение за неговото получаване. При последващото му разглеждане ще бъде гарантирано, че самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена. “МЬОМАКС БЪЛГАРИЯ” ООД ще осигури предприемането на всички мерки за ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лица. При разглеждане на сигнала ще се поддържа връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост ще бъдат изисквани допълнителни сведения от него и от трети лица.

Не по-късно от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала сигнализиращият ще получи обратна информация за предприетите действия.

При поискване, всеки сигнализиращ ще получи ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния национален орган, а когато е уместно - към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз. Всеки сигнал ще бъде надлежно регистриран.

В рамките на проверката по подаден сигнал лицето, срещу което е сигналът ще бъде изслушано, като ще има възможност да подаде и писмени обяснения и да представи доказателства. То ще получи и всички събрани доказателства (без да има възможност да узнае самоличността на сигнализиращия) и в 7-дневен срок ще може да направи възражения. Ще му бъде осигурено пълно право на защита.

При потвърждаване на изнесените в сигнала факти ще бъдат организирани съответните последващи действия, а ако е необходимо, може за целта да се изиска съдействие и на други лица.

В тези случаи отговорните за разглеждане на сигналите лица ще следва да предложат на “МЬОМАКС БЪЛГАРИЯ” ООД предприемането на конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението.

Ако в хода на производството по проверка на сигнала, се установи, че  са засегнати права на сигнализиращото лице и то следва да бъде насочено към компетентните органи, това ще бъде направено своевременно.

При необходимост от предприемане на действия от съответен орган за външно сигнализиране, сигналът ще му бъде препратен, като за препращането сигнализиращото лице ще бъде уведомено предварително. В случай че сигналът е подаден срещу работодателя на сигнализиращото лице, то едновременно с подаване на сигнала, сигнализиращото лице ще бъде насочено към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали.

 1. Защитени ли са лицата, срещу които е подаден сигнал?

Засегнатото лице се ползва в пълна степен от правото си на защита и на справедлив процес, както и от презумпцията за невиновност. То има право да бъде изслушано и право на достъп до отнасящите се до него документи.  Засегнатото лице има право на обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, когато е установено, че срещу него съзнателно е подаден сигнал с невярна информация или публично е оповестена невярна информация, както и когато според обстоятелствата е било следвало да се предположи, че информацията е невярна.

 1. Отговорност във връзка с подаването на сигнали

Всяко лице, което попречи на подаването на сигнал или предприеме каквито и да е ответни действия спрямо сигнализиращо лице, ще бъде наказано с цялата строгост на закона и вътрешнофирмените правила. Това се отнася и за лицата, които недобросъвестно използват системата за сигнализиране за постигане на противоправни цели и резултати. Служителите и работниците на “МЬОМАКС БЪЛГАРИЯ” ООД следва да се придържат към добросъвестното използване на системата за подаване на сигнали за нередности. Ако на базата на последващо проведено разследване бъде установена порочна практика, с цел постигане на злонамерени резултати или клевета, ще бъдат приложени пропорционалните за това санкции в съответствие с вътрешнофирмената документация и и приложимото законодателство.

Ако лице, което е подало сигнал, претърпи вреди във връзка с подадения от него сигнал или публично оповестената информация, съгласно закона, тези вреди се считат за причинени умишлено до доказване на противното.

Засегнатото лице от своя страна има право на обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, когато е установено, че срещу него съзнателно е подаден сигнал с невярна информация или публично е оповестена невярна информация, както и когато според обстоятелствата е било следвало да се предположи, че информацията е невярна.

Сигнализиращото лице носи отговорност съгласно българското законодателство и правото на Съюза за действие или бездействие, което не е свързано с подаването на сигнала или не е необходимо за разкриване на нарушението. Законодателството предвижда и наказателна или административно-наказателна отговорност при набеждаване или съзнателно подаване на неверни сигнали.

Подробно описание на административно-наказателната отговорност при нарушаване на правилата, свързани със сигнализиране, се съдържа в Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

 

Форма за подаване на сигнал (попълнената форма следва да се изпрати на адрес: [email protected])

Формуляр за регистриране на сигнал

© 2024 mömax Онлайн магазин от Stenik