Условия за кандидатстване за кредит на „Юробанк България” АД

„Юробанк България” АД (ЕИК 000694749), бизнес линия „ПБ ЛИЧНИ ФИНАНСИ, ЧАСТ
ОТ ПОЩЕНСКА БАНКА“, „Банката“/“Ние“ предоставя услугите си само на пълнолетни
граждани на Република България и чужденци с право на постоянно пребиваване на територията
на Република България, съгласно действащото българско законодателство.
Размерът на предлаганите парични потребителски кредити е от 800 до 80 000 лева със срок на
изплащане от 6 до 96 месеца.
Размерът на предлаганите потребителски кредити за покупка на стоки на изплащане е от 150 до
12 000 лева със срок на изплащане от 3 до 48 месеца.
Бихме желали да Ви информираме, че Ние събираме и обработваме Ваши лични данни, които
са необходима предпоставка и задължително изискуемии за подготовка, или сключване и
изпълнение на Договор, плащания, картови услуги, застраховка и/или др. предлагани от/чрез
нас продукти или услуги. В случай, че Вие не желаете да ни ги предоставите, ние не бихме
могли да разгледаме Вашето искане за потребителски кредит, застраховка или друга предлагана
от/чрез нас финансова услуга и да встъпим в договорни отношения с Вас.
След получаването на заявката за сключване на договор за кредит на място в представителен
офис на Банката, бизнес линия „ПБ ЛИЧНИ ФИНАНСИ, ЧАСТ ОТ ПОЩЕНСКА БАНКА,
онлайн или по телефона и след индивидуалната оценка на кредитоспособността на всеки
отделен клиент, Банката може да предложи на кандидатстващото лице различни от заявените
от него брой и размер на погасителните вноски. Когато заявката за кредит е направена чрез
кандидатстване през уебсайта на Банката, www.pbpf.bg. или търговски партньор на Банката, и
както и при кандидатстване по телефона, предложението ще бъде отправено по телефон, преди
изготвянето и представянето на договора за кредит, който се изготвя след изричното съгласие
на кандидатстващото лице с настъпилата промяна.
Предоставената при кандидатстване за кредит информация съдържа лични данни.
Кандидатстващото лице потвърждава, че е предоставило информацията лично и доброволно, и
с цел да мотивира Банката да му предостави кредит при уговорени между страните условия и
параметри. Лицето удостоверява по посочения начин , че предоставената от него информация е
вярна и е уведомено, че предоставянето на невярна информация c цел получаване на кредит е
престъпление и се наказва с лишаване от свобода. Когато кандидатстването е осъществено през
уебсайта на Банката или нейн търговски партньор, с натискането на бутона „Изпрати
запитване” лицето подава заявка за контакт и удостоверява верността на предоставената
информация. Лицето удостоверява, по начините посочени по-горе, че предоставя личните си
данни на Банката, която да ги обработва, като се задължава да ползва предоставената по този
начин информация само за нуждите на своята дейност.
Банката може да предоставя достъп до същата информация на свои служители или
изпълнители при условията на конфиденциалност и само доколкото това е необходимо за
осъществяване на дейността му, или за проверка на пълнотата и верността на изискваната
информация, както и на трети лица, оказващи съдействие за изпълнението на описаните
действия. При попълване на сума от страна на кандидатстващо за потребителски кредит за
покупка на стоки на изплащане лице в поле „Първоначална вноска”, лицето се задължава да
заплати посочената от него сума при подписване на необходимите документи за встъпване в
договорна обвързаност и/или при получаване на финансираната стока с/от Банката на
оправомощено от Компанията лице, чрез плащане с наложен платеж.
България ∙ София 1766 ∙ Бизнес парк София ∙ Сграда 14∙ www.pbpf.bg
Лицето може да упражни правата си по Закона за защита на личните данни на адреса на
„Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749- гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес
Парк София, сграда 14 или чрез www.pbpf.bg, където е публикувано и информационното
известие за обработката на лични данни.
Лицето има право да се откаже от договор за кредит, включително когато е сключен от
разстояние (онлайн или по телефона), без да посочва причина за това, без да дължи
обезщетения и неустойки. Ако лицето реши да се възползва от това свое право, трябва да
информира Банката писмено в срок от 14 дни от сключване/получаване на договора, чрез
избран от него канал (e-mail, по пощата, лично подаване на писмено заявление за отказ от
кредит във всяка точка на продажба). В срок от 7 дни, след подаване на заявлението, лицето
трябва да възстанови размера на действително предоставените финансови услуги по договора и
не по-късно от 30 дни след заявения отказ, да върне финансираната покупка (когато има
такава). За целта след като лицето информира за желанието си за отказ от сключения договор,
служител на Банката ще свърже с него, за да предостави банкова сметка, по която да бъде
възстановена финансираната сума и всяка друга необходима информация във връзка с
изявеното от лицето уведомление.
С оглед характера на използваното средство за комуникация, Банката, ще провери, чрез
наличните на Компанията средства, самоличността на всяко лице преди сключването на
Договор за кредит. Банката ще предостави всеки сигнал за злоупотреба при използването на
този канал за комуникация на компетентните органи в Република България за предприемане на
съответните действия, съгласно действащото българско законодателство. Банката не носи
отговорност за обработка и съхранение на лични данни, получени чрез съответния
комуникационен канал и предоставени от трети лица. В случай, че подобни действия бъдат
установени последиците ще бъдат уреждани съгласно действащото българско законодателство.
Лицето се съгласява, че когато избере да подпише договор за кредит електронно, при условията
и по реда, предлагани от Банката, силата на електронния подпис, положен върху договора за
кредит и всички приложени към него документи, е равностойна на тази на саморъчен подпис.

© 2024 mömax Онлайн магазин от Stenik